Základné informácie

 • NEHLSEN-EKO, spol. s. r. o. so sídlom v Topoľčanoch je pokračovateľom spoločnosti SCHWARZ-EKO, spol. s. r. o., ktorá vznikla transformáciou Technických služieb mesta Topoľčany. V roku 2012 nemecká spoločnosť Nehlsen GmbH & Co.KG so sídlom v Brémach odkúpila SCHWARZ-EKO spol. s.r.o., ktorá v roku 2014 získala nové obchodné meno NEHLSEN-EKO, spol. s. r. o.

  NEHLSEN-EKO, spol. s. r. o. zamestnáva priemerne 58 pracovníkov, s ktorými zabezpečuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre mesto Topoľčany, okolité obce a priemyselné podniky. Spoločnosť poskytuje služby v oblasti zvozu a zberu komunálneho a priemyselného odpadu, triedenia druhotných surovín, ďalej v oblasti opráv komunikácií a verejných priestranstiev po rozkopávkach, zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov, dodávky a osadenia dopravného značenia a tiež poskytuje poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci svojho pôsobenia prevádzkuje vlastný zberný dvor a kompostáreň bioodpadov mesta Topoľčany určenú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

  Jediným vlastníkom NEHLSEN-EKO, spol. s. r. o. v Topoľčanoch je spoločnosť Nehlsen GmbH & Co.KG v Brémach, ktorá má v oblasti nakladania s odpadmi viac ako 90 ročné skúsenosti. Svoju činnosť a know-how postupne rozšírila na medzinárodnú úroveň. V súčasnosti pôsobí okrem Nemecka v Angole, v Českej republike, v Ghane, v Poľsku, v Tunisku a v Slovenskej republike. Zamestnáva viac ako 4 000 zamestnancov, pričom v Nemecku patrí medzi top 10 enviromentálnych spoločností a zároveň má veľmi bohatú a zaujímavú históriu.

Zásady našej práce

 • Poskytovanie kvalitných služieb pomocou otvorenej komunikácie a spolupráce so zainteresovanými stranami
 • Odvoz odpadov vždy podľa dohodnutého harmonogramu
 • Profesionálne správanie našich pracovníkov
 • Spolupráca so spracovateľmi odpadov, ktorí disponujú príslušnými povoleniami
 • Dodržiavanie právnych predpisov, špecifických predpisov našich zákazníkov, štátnej a verejnej správy a ostatných záväzkov v environmentálnej oblasti, najmä v oblasti odpadového hospodárstva
 • Plánovanie a riadenie všetkých činností v súlade s princípmi trvalého zlepšovania a prevencie znečisťovania životného prostredia
 • Optimalizácia prevádzky našich vozidiel a mechanizmov pomocou navigačných technológií, čo prispieva k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie
 • Snaha o trvalé zlepšenie a rozvoj služieb každoročným investovaním do našich aktív, stanovením dlhodobých a krátkodobých cieľov