Oprava a údržba komunikácií

Rekonštrukciu spevnených plôch  a chodníkov vykonávame pre mesto Topoľčany na základe prijatej objednávky.

Naše činnosti sú: 
- opravy výtlkov asfaltovou zmesou v letnom aj zimnom období
- zemné a výkopové práce
- kladenie podkladov z kameniva
- kladenie zámkových dlažieb
- kladenie parkových a cestných obrubníkov
- výškové úpravy kanalizačných vpustí
- oprava a osádzanie zvislého a vodorovného dopravného značenia
- iné činnosti na základe požiadaviek objednávateľa

Opravu a údržbu komunikácii a chodníkov vykonávame tiež pre právnické a fyzické osoby na základe objednávky a cenovej ponuky.