Oprava a údržba komunikácii

Rekonštrukciu spevnených plôch  a chodníkov vykonávame pre mesto Topoľčany na základe prijatej objednávky.-opravy výtlkov asfaltovou zmesou v letnom aj zimnom období
- zemné a výkopové práce
kladenie podkladov z kameniva
- kladenie zámkových dlažieb
- kladenie parkových a cestných obrubníkov
- výškové úpravy kanalizačných vpustí

- oprava a osádzanie zvyslého dopravného značenia
- vodorovné dopravné značenie

- iné činnosti na základe požiadaviek objednávateľa

Opravu a údržbu komunikácii a chodníkov vykonávame tiež pre právnické a fyzické osoby na základe objednávky a cenovej ponuky.