Zimná údržba

Zimná údržba komunikácií, o ktorú sa NEHLSEN-EKO spol. s r.o. stará vychádza z Operačného plánu zimnej údržby každoročne aktualizovaného a vydávaného mestom Topoľčany. 

Rozdelenie miestnych komunikácií  sa vykonáva podľa poradia dôležitosti. 
Z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. .Hlavnou úlohou zimnej údržby miestnych komunikácií je znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou a udržať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka.
Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu. Podľa poveternostných podmienok sa  používa inertný materiál – drv frakcie 4-8mm alebo priemyselná soľ, ktorej aplikácia úzko súvisí s vonkajšou teplotou, ktorá nesmie prekročiť -5 stupňov celzia. 

Prioritami v rajónoch zimnej údržby sú:
- klesania a stúpania na trasách MHD 
- vjazdy a výjazdy z križovatiek
- mostné objekty
- dočisťovanie nedostupných miest

Služby zimnej údržby zabezpečujeme moderným strojovým vybavením a viacúčelovými mechanizmami s vyškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

Legislatívne zmeny  v údržbe chodníkov

Nová úprava v zákone o pozemných komunikáciách zaviedla zmenu v povinnosti odstraňovať nedostatky v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov
Starostlivosť o chodníky mesto Topoľčany rozdelilo dvom spoločnostiam a to Mestské služby Topoľčany s.r.o. a NEHLSEN -EKO spol. s r.o. Topoľčany.

Presnejšie a podrobné rozdelenie nájdete na stránke Mesta Topoľčany.

Operačný plán zimnej údržby 2022/2023