Zloženie komunálneho odpadu

Komunálny odpad (KO) vzniká u každého z nás – doma, v záhrade, v škole, v práci... Tvorba komunálnych odpadov v SR je v posledných troch rokoch ustálená. V budúcnosti sa počíta s nárastom tvorby komunálnych odpadov, čo si vynúti v rámci ochrany životného prostredia zlepšenie separovaného zberu, recyklácie a znovuvyužívania odpadov. Taktiež bude dôležité zamerať sa na spotrebiteľské návyky, čistejšiu výrobu a problematiku obalov a odpadov z obalov

Celkovo sa  skládkovalo 76,5 % odpadu a spálilo v spaľovniach 8,8 %. Teda u vyše 85 % odpadu sme nenávratne stratili možnosť využiť ho ako surovinu.  Len 7,4 % odpadu sa recyklovalo a 4,5 % sa kompostovalo. Inými spôsobmi, ktoré boli zastúpené len v malej miere, sa nakladalo s 2,8 % odpadu.Biologický odpad 45 % -  dobre recyklovateľný.Patria sem zvyšky zeleniny a ovocia, šupky, odrezky, zvyšky jedál, záhradný odpad (lístie, tráva, pozberové zvyšky, konáre, burina, vňate...), ktoré môžu byť ľahko premenené napr. kompostovaním na prírodné hnojivo, alebo sa z nich môže na bioplynových staniciach vyrobiť energia (elektrická a tepelná) a hnojivo.
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zakazuje pod hrozbou pokuty biologický odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad (vrátane cintorínov):
spaľovať,vyhadzovať na nelegálne (čierne) skládky,ukladať do zberových nádob na zmesový komunálny odpad a odvážať ich na skládky odpadov.

-  Papier 14 % - dobre recyklovateľný. Zo zberového papiera (napr. novín, časopisov, kartónov, kancelárskeho papiera, starých kníh bez tvrdej väzby...) dokážeme recykláciou vyrobiť všetky výrobky papierenského priemyslu t.j. kancelársky papier, baliaci papier, papierové vreckovky, toaletný papier, nové kartónové obaly atď.

-  Plasty 11 % – recyklovateľné v obmedzenej miereZ hľadiska objemu sú plasty najväčšou zložkou komunálnych odpadov. PET (polyetyléntereftalát), polyetylén aj polypropylén sú plasty, ktoré sú veľmi dobre recyklovateľné. Naopak, PVC (polyvinylchlorid), polykarbonát a polystyrén sú problematickejšie z hľadiska recyklácie. Napr. z PVC sa v Európe recykluje len cca 3 %. Z vyzbieraných plastov sa dajú opäť vyrobiť napr. vrecia, fólie, rôzne fľaše, plastové profily (náhrada dreva), ale aj flisové oblečenia.

-  Sklo 10 % - dobre recyklovateľné Sklo je možné opakovane recyklovať takmer neobmedzene. Zo zberového skla je možné vyrobiť všetky výrobky sklárskeho priemyslu napr. fľaše, poháre, tabuľové sklo.

-  Textil 4 % - recyklovateľný v obmedzenej miereRecyklácia textilu ako zložky komunálneho odpadu je na Slovensku v súčasnosti veľmi problematická, prakticky žiadna, pretože na to nie sú vybudované potrebné zariadenia. Veľká časť starého zachovalého textilu (oblečenia) môže byť cez rôzne charity a zbierky ešte užitočná iným ľuďom. Zničený textil sa môže využívať po úprave na tkanie kobercov a rôznych bytových  doplnkov. Textil z priemyslu sa recykluje na výrobky využívané napr. v automobilovom priemysle, či ako izolačný materiál.

-  Kovy 4 % - dobre recyklovateľnéŽelezo, hliník, meď, mosadz atď. (používané na výrobu plechoviek a konzerv, obalov, vrchnákov, fólií, náradia, káblov, vodovodných armatúr a pod.) sú v plnej miere recyklovateľné. Dajú sa z nich nanovo vyrobiť všetky výrobky hutníckeho priemyslu, ktoré majú široké využitie v strojárstve, potravinárskom priemysle, stavebníctve...

-   Anorganický odpad 4 % - dobre recyklovateľnýKameň, tehly, panely, strešná krytina, piesok, štrk a pod. sa dajú výborne recyklovať (drvenie a triedenie). Ich ďalšie využitie je hlavne v stavebníctve.

-   Viacvrstvové kombinované materiály – v skratke VKM 3% - dobre recyklovateľnéPoznáme ich ako krabicové obaly (napr. na mlieko) s označením Tetrapak, Tetrabrick, Elopak... Skladajú sa z troch až šiestich zlepených vrstiev materiálov – kartónu, plastovej fólie, hliníkovej fólie. Na Slovensku sa z nich pri recyklácii vyrábajú hlavne stavebné dosky, ktoré sú využiteľné na stavbu ľahších stavieb, na zatepľovanie a pod. V poslednej dobe sa pri spracovaní VKM využíva aj modernejšia technológia, ktorá z nich dokáže odčleniť a využiť  kartón. Z neho sa následne vyrába tzv. nasávaná kartonáž, ktorá sa používa na výrobu napr. obalov na vajíčka či ochranných obalov na elektroniku. 

-   Nebezpečné odpady 1 % - recyklovateľné v obmedzenej miereAj napriek tomu, že sú nebezpečné odpady v komunálnom odpade zastúpené iba jedným percentom, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť.  Na Slovensku sa v súčasnosti dajú recyklovať napr. monočlánky a akumulátory, žiarivky, výbojky, elektronický odpad, staré oleje. Recyklácia týchto odpadov väčšinou spočíva v dôkladnom mechanickom oddelení jednotlivých surovín obsiahnutých v recyklovanom výrobku, ich úprave a príprave na ďalšie využitie (výrobu nových výrobkov).

-  Zmesový odpad 4% - nerecyklovateľný. Po dôkladnom vytriedení všetkých recyklovateľných zložiek by nám mala zostať už iba minimálna časť odpadu. Patria sem napr. jednorazové plienky alebo odpady, ktoré kvôli silnému znečisteniu nemôžu byť recyklované. Tento odpad je potrebné zneškodniť – na skládke odpadov alebo v spaľovni odpadov.