Zvoz odpadu

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predstaviť služby, ktoré poskytuje naša firma v oblasti nakladania s odpadmi:

Sortiment služieb firmy NEHLSEN - EKO spol. s r.o. sa rozdeľuje na:

- služby vykonávané priamo pre koncového zákazníka
- služby ktoré vykonávame pre mesto Topoľčany. Mesto v zmysle zákona o odpadoch tieto služby zabezpečuje pre obyvateľov a firmy sídliace v meste Topoľčany

Služby vykonávané priamo pre koncového zákazníka 

- vývoz veľkoobjemových kontajnerov VOK a ABROLL
- zber odpadu z predmetu podnikateľskej činnosti. Firmy, pri činnosti ktorých vzniká okrem odpadu podobného komunálnemu odpadu aj odpad z podnikateľskej činnosti, si môžu u nás objednať podľa potreby nádoby 120, 240, a 1100l s pravidelným periodickým zberom.

Služby vykonávané pre mesto Topoľčany

- zber komunálneho odpadu od obyvateľov.
Obyvatelia majú povinnosť platiť poplatok za odpad v zmysle " poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad; " mestu Topoľčany. Na základe toho im je určená nádoba do ktorej majú ukladať odpad.

- zber odpadu podobnému komunálnemu odpadu od firiem.
Firmy majú povinnosť platiť poplatok za odpad podobný komunálnemu odpadu, ktorý vzniká ich pracovníkom v zmysle" poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ".  Na základe toho im je určená nádoba do ktorej majú ukladať odpad.

- zber separovaného odpadu.
Odpad je možné separovať prostredníctvom kontajnerov na sklo, papier, plasty, kovy a biologicky rozložiteľný odpad rozmiestnených na území mesta.

-  zber nadrozmerného odpadu.
 Nadrozmerný (objemný) odpad z domácností je odpad, ktorý z dôvodu veľkých rozmerov a potenciálneho poškodenia odvozného vozidla nie je možné uložiť do klasických zberných nádob (1100 l kontajnery, 110 l nádoby) na komunálny odpad, t. j. nábytok, elektrické spotrebiče a pod. s výnimkou stavebného odpadu.

- zber biologicky rozložiteľného odpadu
Medzi biologicky rozložiteľný odpad patrí  bioodpad zo záhrad a parkov, potravinový alebo kuchynský odpad z domácností, reštaurácií alebo maloobchodných predajní (sektor stravovania) ako aj obdobný odpad zo závodov, kde sa spracúvajú potraviny. Podľa tejto definície teda biologický odpad nezahŕňa zvyšky z činností v poľnohospodárstve a lesníctve, hnoj, odpadové kaly a iný biologicky rozložiteľný odpad ako napr. prírodný textil, papier alebo spracované drevo.

Polopodzemné kontajnery MOLOK

Polopodzemné kontajnery sú zapustené do zeme, na povrchu je vidno len vhadzovací otvor.
Samotná zberná nádoba sa nachádza približne 1,5 metra v zemi. Jeden zapustený kontajner nahradí päť až šesť klasických kontajnerov s objemom 1100 litrov. Výhodou je nižšia produkcia zápachu vďaka prirodzenému chladu v podzemí, menší neporiadok v okolí, väčšia kapacita aj jednoduchý systém zberu.

Vyprázdňovanie kontajnerov zabezpečuje spoločnosť NEHLSEN-EKO spol. s r.o., ktorá disponuje špeciálnym zberným vozidlom potrebným na ich vyprázdnenie. Súčasťou tohto vozidla je tzv. hydraulická ruka, ktorou sa vnútorná časť kontajneru vyberie zo zeme, vysype do nákladného priestoru vozidla a následne vsunie späť na pôvodné miesto.

Odvoz odpadu veľkoobjomovými kontajnermi a kontajnermi Abroll

Odvoz zabezpečujeme prostredníctvom našich veľkoobjemových kontajnerov (VOK) o objeme 5 a 7 m3, kontajnermi Abroll 30 a 25 m3 alebo prostredníctvom kontajnerov patriacich našim zákazníkom.
Odvoz uskutočňujeme na základe telefonickej výzvy, písomnej objednávky alebo v pravidelných termínoch na základe uzatvorenej zmluvy o vývoze.