Zbera likvidácia zdravotníckeho/infekčného odpadu

Odpad zo zdravotníckych zariadení, veterinárnych ambulancií a prevádzok produkujúcich nebezpečný odpad, ako napríklad kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra a tatoo štúdio.

Nakladanie s odpadom zo zdravotníckych zariadení predstavuje určité zdravotné riziko, pretože v jeho obsahu sa môžu nachádzať choroboplodné zárodky a toxické látky.
Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala koncepciu, ako manipulovať s odpadmi z týchto zariadení, z ktorej čerpajú i jednotlivé členské krajiny. Minimalizácia rizika je priamo úmerná dobrému systému organizácie práce, dodržiavaniu pracovných pokynov, noseniu ochranných pomôcok a zodpovednosti každého pracovníka. Zaobchádzanie so zdravotníckym nebezpečným odpadom si vyžaduje špeciálny prístup. 

Odpad musí byť zbieraný v špeciálnych nádobách, kontajneroch so špeciálnym režimom, jedná sa o skladovanie a prepravu odpadu. 
Zneškodnenie musí byť na území zdravotníckeho zariadenia alebo musí byť prepravovaný k inému vyhovujúcemu zariadeniu na zneškodnenie.    Podstatou technológie sterilizácie je spracovanie špecifických druhov nebezpečných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení (kat. č. 18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – kategória „N“ a kat. č. 18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy – kategória „N“) mletím a následnou sterilizáciou.

Nebezpečný odpad zbierame zo zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, manikúra - pedikúra, veterinárne ambulancie a všetky zariadenia, ktoré produkujú infekčný nebezpečný odpad. Takúto služby vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy o odbere nebezpečného odpadu.

Na zber nebezpečného odpadu je určený zamestnanec našej spoločnosti, ktorý túto prácu vykonáva po pravidelných očkovaniach a školení  ADR.

Čo je ADR?
Je to Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Na našom území  je účinná od 17.8.1986 (vydaná   v zbierke pod č.64/1987 Zb.)